Afgørelse Medlemsservice

Arbejdsgiver måtte ikke læse medarbejders SMS'er

Aarhus Byret afgjorde, at ledelsen i Århus Havn overtrådte straffelovens § 263 om brevhemmeligheden ved at læse SMS-korrespondance mellem nogle af medarbejderne. Straffen bortfaldt dog.

Aarhus Byret har den 18. september 2015 afsagt dom i en sag om, hvorvidt der forelå overtrædelse af straffelovens § 263 om brevhemmeligheden, da ledelsen i Århus Havn læste nogle SMS-beskeder, som den daværende sikkerhedsrepræsentant havde sendt.

Baggrund

Sagen omhandlede en medarbejder, A, der var kranfører og valgt som sikkerhedsrepræsentant på havnen. A havde fået stillet en mobiltelefon til rådighed, som også kunne benyttes til private formål. I oktober 2012 skulle A have udskiftet sin mobiletelefon og afleverede derfor sin gamle telefon til havnen.

Telefonen viste sig at indeholde SMS-beskeder, som ikke var slettet. Af SMS-beskederne fremgik der en stor utilfredshed med ledelsens måde at håndtere pålagt overarbejde på, ligesom det også fremgik af beskederne, at en person skulle ”mobbes til at sige op”.
Havnechefen oplyste, at SMS-beskederne var blevet læst og senere udskrevet på grund af en fornemmelse hos ledelsen af, at kranførerne blev presset til ikke at tage ekstraarbejde, og at der var et stigende dårligt arbejdsmiljø.

Århus Havn rådførte sig i forbindelse med læsningen af SMS-korrespondancen med Århus kommunes juridiske afdeling, der fandt, at udskrivningen og læsningen var lovlig. Læsningen af SMS-korrespondancen blev begrænset til korrespondance mellem telefonnumre, som tilhørte Århus havn. Forløbet førte til, at der blev indgået fratrædelsesaftaler med flere medarbejdere, herunder  A.

Medarbejdernes advokat indgav senere en politianmeldelse til Østjyllands Politi mod daværende havnedirektør B for overtrædelse af straffelovens § 263 om brud på brevhemmeligheden.

Østjyllands Politi fandt imidlertid ad 2 omgange ikke, at der var grundlag for en formodning om, at brevhemmeligheden var overtrådt. Den 15. oktober 2014 omgjorde Statsadvokaten politiets afgørelse, således at efterforskningen fortsatte, og der blev foretaget sigtelse i sagen.

Dommen

Byretten kom i sin afgørelse af sagen frem til, at der efter omstændighederne var tale om brud på brevhemmeligheden efter straffelovens § 263.
Byretten lagde i sin afgørelse navnlig vægt på, at SMS-korrespondancen på en mobiltelefon i lighed med breve og e-mails må betegnes som ”lukkede meddelelser”, samt at beskederne ikke umiddelbart var læsbare straks ved tilgang til telefonen. Man skulle således åbne hver enkelt besked for at læse indholdet. Der blev yderligere lagt vægt på, at dele af sikkerhedsrepræsentantens korrespondance med kollegaer var fortrolig og i nogle sammenhænge med privat indhold. Århus Havn havde ikke nogen retningslinjer om adgang til telefonen og havde ikke ved tidligere lejligheder skaffet sig adgang til en medarbejders SMS-korrespondance.

Medarbejderen havde således ikke grund til at forvente, at SMS-korrespondancen ville blive læst af havnens ledelse.

Selvom Byretten fandt, at der var tale om brud på brevhemmeligheden, fandt retten også, at de tiltalte havde befundet sig i en undskyldelig misforståelse af en retsregel. Dette blev begrundet i, at havnen først havde læst beskederne efter, at kommunen havde vurderet, at læsningen var lovlig, ligesom Østjyllands politi to gange havde standset efterforskningen, fordi de ikke mente, at straffeloven var overtrådt.
Der forelå derfor sådanne særligt formildende omstændigheder, at der helt undtagelsesvis var grundlag for at lade straffen bortfalde for alle de tiltalte.

De tiltalte fik dermed strafbortfald, og retten nedsatte sagsomkostningerne til betaling af halvdelen, mens statskassen betalte den anden halvdel.

FA bemærker

Dommen viser, at der er begrænsninger for, hvornår en arbejdsgiver har ret til at gennemlæse medarbejderens SMS-korrespondance. Det samme vil gælde medarbejderens e-mails.
Dog må dommen læses sådan, at læsning kan være berettiget, såfremt arbejdsgiveren har regler eller politikker, der gør det klart, at arbejdsgiveren har mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet af beskederne. Læsning kan efter omstændighederne også være berettiget, såfremt arbejdsgiveren på forhånd har en mistanke mod en konkret medarbejder, hvilket ikke var tilfældet med A.

Derudover gælder, at arbejdsgiveren kun må læse beskeder, som ikke fremtræder som private.

FA anbefaler således, at arbejdsgiveren laver klare retningslinjer for kontrol med medarbejderens arbejdsrelaterede informationskilder, uanset om det er sms eller e-mails.

Udgivet d. 28.9.2015