Afgørelse Medlemsservice

Aftalt lønnedgang var ikke ugyldig

Det er ikke i strid med funktionærloven at aftale lønnedgang med øjeblikkelig virkning. Det har Højesteret slået fast

En revisor var ansat med henblik på optagelse som partner i revisionsfirmaet. Den forudsætning ændrede sig, og revisionsfirmaet ønskede ikke at optage ham som partner, men tilbød ham derimod ansættelse som almindelig ansat revisor, med en lønnedgang på ca. 8.000 kr. pr. måned til følge.

Revisoren tog imod tilbuddet, men gjorde efterfølgende krav på sin gamle løn indtil udløbet af opsigelsesvarslet, dvs. i tre måneder.

Østre Landsret gav revisoren medhold og fandt aftalen om ændret ansættelse med lavere løn ugyldig.

Højesteret ændrede med dommerstemmerne 4-1 Landsrettens afgørelse og frifandt arbejdsgiveren. Højesteret udtalte, at funktionærlovens opsigelsesvarsler angår tilfælde, hvor arbejdsgiver ensidigt bringer ansættelsen til ophør ved opsigelse. Aftalen mellem revisionsfirmaet og revisoren var ikke en opsigelse, og det var derfor ikke i strid med funktionærlovens opsigelsesvarsel og ufravigelighed at aftale ændringerne med øjeblikkelig virkning. Aftalen kunne heller ikke tilsidesættes efter aftaleloven.

Dommen viser, at der - også juridisk - er forskel på en opsigelse og en aftale på ændrede vilkår. Opsigelsen er omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler, der ikke kan fraviges til ugunst for funktionæren. Aftalen er omfattet af aftaleretten, herunder aftalelovens § 36. I den konkrete sag fandt Højesteret ikke grund til at tilsidesætte aftalen.

Udgivet d. 10.8.2011