Afgørelse Medlemsservice

Afskedigelse af medarbejder på orlov var saglig

En medarbejder, der blev afskediget på grund af arbejdsmangel som følge af omstruktureringer, havde ikke krav på hverken godtgørelse efter Ligebehandlingsloven eller løn efter funktionærlovens § 7, stk. 4

En medarbejder i Matas, som havde været ansat som sælger siden 1. november 2006 med ansvar for salg af Origins produkter i den østlige del af Danmark, meddelte i sommeren 2007 sin arbejdsgiver, at hun var gravid med termin den 14. februar 2008. Medarbejderen var sygemeldt fra den 16. oktober 2007, og påbegyndte graviditetsorlov den 13. januar 2008, hvor hun fødte tvillinger.

Medarbejderen blev den 9. juni 2008 opsagt til fratræden med udgangen af december 2008. Hun fik et længere varsel end det lovpligtige, fordi virksomheden ville forsøge at finde anden beskæftigelse til hende. Det lykkedes dog ikke - og medarbejderen fratrådte som varslet. Afskedigelsen var begrundet i omstruktureringer som følge af, at Matas havde solgt væsentlige dele af Matas til CVC, som fremover stod for "indsalg".

Medarbejderens krav

Medarbejderen mente imidlertid, at hun var afskediget i strid med Ligebehandlingsloven. Hun gjorde gældende, at hun var den eneste, der var afskediget og at der efterfølgende var ansat en medarbejder, så nettoantallet af medarbejdere før og efter var det samme. Herudover gjorde medarbejderen krav på forskellige andre ydelser, hvoraf kravet på fuld løn i opsigelsesperioden, jf. funktionærlovens § 7, stk. 4, var det mest principielle.

Funktionærlovens § 7, stk. 4 giver krav på fuld løn ved opsigelse inden barselorlovens påbegyndelse og i de 14 uger efter fødslen. Medarbejderen begrundede sit krav med, at funktionærlovens § 7, stk. 4, skulle fortolkes i overensstemmelse med det EU-retlige forældreorlovsdirektiv.

Dommen

Østre Landsret frifandt virksomheden for alle krav.

Landsretten lagde til grund, at opsigelsen var begrundet i de fornødne omstruktureringer efter salget af en væsentlig del af Matas-butikkerne. Herudover var medarbejderen ikke kvalificeret til den ledige lederstilling. Virksomheden havde derfor løftet bevisbyrden for, at der ikke var tale om en afskedigelse i strid med Ligebehandlingsloven.

Med hensyn til kravet på løn efter funktionærlovens § 7, stk. 4, lagde Østre Landsret til grund, at der ikke var tale om afskedigelse i de perioder, som § 7, stk 4, vedrører. Direktivet giver ikke ret til løn i perioder herudover - men overlader spørgsmålet herom til national lov. Landsretten bemærkede herved, at der fra medarbejderens side alene var procederet på, at funktionærloven skulle fortolkes i overensstemmelse med EU-retten; og ikke at dansk ret var i strid med det pågældende direktiv.

Udgivet d. 20.6.2011