Afgørelse Medlemsservice

Afskedigelse af adoptivmor var ulovlig

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en kvinde blev fyret fra sin arbejdsplads, fordi hun i en nær fremtid skulle adoptere. Kvinden fik 12 måneders løn svarende til 312.000 kr. i godtgørelse

Vestre Landsret har den 22. maj 2013, afsagt dom i en sag der handlede om ligebehandlingslovens beskyttelse af adoptanter.

Sagen

En ansøgning om adoption skal godkendes, og denne godkendelse skal aktiveres af adoptanten, før en adoptant får tilbudt at adoptere et bestemt barn.

En kvinde, der i 7½ år havde arbejdet som rentegner i en mindre virksomhed, blev godkendt til at adoptere et barn fra Kina. Senere udvidede hun sin ansøgning til at gælde også børn med mindre hjertefejl. Udvidelsen blev godkendt af adoptionsmyndighederne. Hun blev opsagt fra sin stilling, inden hun aktiverede den udvidede adoptionsgodkendelse. Før hun blev opsagt, havde det været hendes plan at aktivere godkendelsen indenfor kort tid, og herefter ville der kun gå omkring nogle måneder, før hun kunne hente barnet i Kina.

Retsgrundlaget

Det følger af ligebehandlingslovens § 9, at en arbejdsgiver ikke må afskedige, eller i øvrigt behandle en lønmodtager ringere, på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Spørgsmålet i sagen var, om adoptionen kunne anses for at være så nært forestående, at kvinden var omfattet af lovens § 9.

Dommen

Da kvinden var godkendt til adoption og kunne forvente at modtage et barn kort tid efter, at hun aktiverede godkendelsen om adoption, fandt Vestre Landsret, at kvinden var omfattet af ligebehandlingslovens § 9. Afskedigelsen var derfor i strid med loven, da retten fandt, at arbejdsgiveren var bekendt med, at adoptionen var nært forestående. Derfor blev kvinden tilkendt en godtgørelse på 312.000 kr. svarende til 12 måneders løn.