Afgørelse Medlemsservice

Ændrede indtjeningsmuligheder efter barsel var OK

Efter barsel skulle en medarbejder arbejde i en anden butik, end hun plejede. Selv om det kunne få betydning for hendes provision, var det ikke i strid med ligebehandlingsloven

En butiksansat var på barselsorlov frem til januar 2013. I oktober 2012 kontaktede hun sin arbejdsgiver for at høre, om hun skulle arbejde i den samme butik (A), hvor hun arbejdede før sin orlov.

Arbejdsgiveren svarede, at medarbejderen skulle arbejde i en anden butik (B), som lå i et storcenter. Begge butikker lå i Storkøbenhavn.

Medarbejderen mødte på arbejde i butikken, men efter nogle uger skrev hendes fagforbund til arbejdsgiveren, at de mente, at kvindens lønvilkår var mindre gunstige end før barslen. Fagforbundet henviste til, at provisionsindtjeningen i butik B var dårligere end i butik A.

Arbejdsgiveren var ikke enig i, at provisionsindtægten i butik B var dårligere end i butik A. Selv om der var færre kunder i butik B, var der også færre medarbejdere, og desuden havde kvinden været fraværende pga. graviditet og orlov i lang tid, og derfor var hun ikke opdateret på virksomhedens nyeste produkter. Hun kunne derfor ikke forvente samme provisionsindtægt som før orloven.

Parterne kunne ikke blive enige, så sagen endte i Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet fandt, at arbejdsgiveren ikke havde overtrådt ligebehandlingsloven. Hverken ændringen af arbejdsstedet eller de ændrede indtjeningsmuligheder udgjorde en så væsentlig ændring, at det kunne sidestilles med en opsigelse.

I relation til det ændrede arbejdssted udbyggede Nævnet dette med, at det var et ansættelsesvilkår, at arbejdsstedet kunne variere. Hvad angik de ændrede indtjeningsmuligheder fandt Nævnet, at et muligt mindre udsving i indtjeningsmulighederne lå inden for rammerne af, hvad medarbejderen med rimelighed skulle tåle.

FA bemærker

Udgangspunktet er, at selv mindre ændringer i lønvilkårene vil blive anset for væsentlige.

Denne afgørelse viser dog, at det er muligt at placere en medarbejder, der vender tilbage fra barsel, i et andet arbejdssted, også selvom det kan få indvirkning på indtjeningen. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke var de aftalte lønvilkår som sådan, der blev ændret, men derimod de faktiske indtjeningsmuligheder.

Selvom Nævnet ikke henviser til det, kan det have spillet ind, at medarbejderen ikke formelt tilegnede sig ændringen som en opsigelse, men derimod arbejdede i 3 måneder på det nye arbejdssted, før hun tiltrådte en anden stilling.