Afgørelse Medlemsservice

9 måneders godtgørelse for afskedigelse pga. alder

Arbejdsgiver kunne ikke bevise, at afskedigelsen af to medarbejdere på henholdsvis 60 og 64 år ikke var begrundet i deres alder. Medarbejderne fik hver tilkendt en godtgørelse, svarende til 9 måneders løn

I Ligebehandlingsnævnets afgørelser 196/2011 og 197/2011 af 14. december 2011 vurderede nævnet, at to medarbejdere var blevet afskediget i strid med aldersdiskriminationsforbudet i forskelsbehandlingsloven.

To indsatsledere i en kommune blev afskediget

I forbindelse med byrådets beslutning om besparelser i 2011 var det blevet besluttet at reducere indsatsledervagten med to personer, så der fremover kun var ét hold indsatsledere i kommunen. Der var ansat 6 indsatsledere i alt. De to medarbejdere, der blev afskediget, var henholdsvis 60 og 64 år på afskedigelsestidspunktet. De blev afskediget med den begrundelse, at de havde mindre uddannelsesmæssige kvalifikationer end de øvrige indsatsledere.

De to medarbejdere gjorde gældende, at afskedigelserne var begrundet i deres alder, da alle indsatslederne havde det samme uddannelsesniveau. Endvidere påstod de to afskedigede medarbejdere, at de havde langt større erfaring end de øvrige indsatsledere.

De gjorde endvidere gældende, at kommunen ved beslutningen om afskedigelse havde lagt vægt på det forhold, at alle indsatsledere inden 2013 skulle gennemføre en ny uddannelse som indsatsledere. Den uddannelse sparede kommunen, da kommunen alt andet lige ikke kunne forvente, at de to medarbejdere kunne benytte uddannelsen i lige så lang tid som de øvrige indsatsledere, der var yngre.

Kommunen gjorde gældende, at de 6 indsatsledere lå meget tæt rent kvalifikationsmæssigt, og det var derfor nødvendigt at finde nogle kriterier for, hvem der skulle afskediges. Kommunen valgte at lægge vægt på medarbejdernes uddannelsesmæssige kvalifikationer – herunder hvem der havde den nyeste uddannelse. At lægge vægt på nyeste uddannelse var ikke ensbetydende med, at man hermed fravalgte de ældre medarbejdere, da den enkelte indsatsleder havde haft mulighed for at efteruddanne sig og dermed opjustere sine kompetencer.

Kommunen havde diskrimineret på grund af alder

Ligebehandlingsnævnet anså det for bevist, at kommunen havde et behov for en reduktion af antallet af medarbejdere.

Da det var de to ældste medarbejdere, der blev afskediget, fandt Ligebehandlingsnævnet, at der forelå faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at de to medarbejdere havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Det skulle herefter vurderes, om kommunen havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsloven ikke var blevet overtrådt.

Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at kommunen havde erkendt, at samtlige 6 indsatsledere lå meget tæt rent kvalifikationsmæssigt.

Kommunen havde ikke gjort nærmere rede for årsagen til, at de to ikke havde fået mulighed for at efteruddanne sig. Ligebehandlingsnævnet anførte, at kommunen havde haft en selvstændig pligt til at motivere de to til at efteruddanne sig, hvilket f.eks. kunne være gjort under de årlige medarbejdersamtaler.

Ligebehandlingsnævnet fandt på den baggrund ikke, at kommunen havde godtgjort, at de to afskedigede medarbejderes alder ikke havde været en medvirkende årsag til, at de blev afskediget.

De to afskedigede medarbejdere blev derfor hver tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Afgørelserne illustrerer, hvad der skal til, for at en medarbejder kan påvise faktiske omstændigheder, som antyder, at forskelsbehandling har fundet sted. I dette tilfælde var det nok, at medarbejderne kunne påvise, at det var de to ældste medarbejdere, der blev afskediget.

Endvidere viser afgørelsen, at når arbejdsgiver lægger vægt på uddannelsesmæssige kvalifikationer ved udvælgelsen af de medarbejdere der bedst kan undværes, skal medarbejderne have haft de samme muligheder for f.eks. efteruddannelse. Ifølge afgørelsen har kommunen en egentlig pligt til at motivere medarbejderne til efteruddannelse. I sagen havde kommunen ikke løftet sin bevisbyrde for at have levet op til denne pligt. Derfor blev kommunen dømt.

Udgivet d. 22.2.2012