Afgørelse Medlemsservice

62-årig ernæringsassistent afskediget på grund af alder

Ligebehandlingsnævnet fandt i en afgørelse af 21. marts 2017, at en virksomheds afskedigelse af en 62-årig ernæringsassistent udgjorde forskelsbehandling på grund af alder. Virksomheden havde i en korrespondance med ernæringsassistentens forbund bekræftet, at man "blandt andet så på den samlede medarbejderskares alder."

Loven

Forskelsbehandlingslovens § 2 fastslår, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere ved afskedigelse, blandt andet på grund af alder. Hvis en medarbejder, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det arbejdsgiver at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Afgørelsen

I den konkrete sag lagde Ligebehandlingsnævnet til grund, at virksomhedens økonomiske forhold nødvendiggjorde afskedigelse af en medarbejder i en kantine, som virksomheden drev hos en kundevirksomhed. Af opsigelsen fremgik det nærmere, at denne var begrundet i en kraftig reduktion i kundegrundlaget i kantinen i kundevirksomheden, hvilket gjorde det nødvendigt at reducere omkostningerne.

Efterfølgende skrev den afskedigede ernæringsassistents fagforbund til arbejdsgiver og bad om en begrundelse for afskedigelsen. I første omgang henviste virksomhedens markedschef/partner til den begrundelse, der var angivet i opsigelsen. Forbundet henvendte sig dog igen telefonisk, og forbundet sendte herefter sit bud på et referat af en telefonsamtale med markedschefen/partneren. Han havde nogle rettelser til referatet, men selv efter hans egne rettelser, fremgik det af referatet, at han havde udtalt, at virksomheden var under kraftig reduktion, at udvælgelsen af den pågældende ernæringsassistent ikke havde noget med faglighed at gøre, at virksomheden blandt andet havde set på den samlede medarbejderskares alder for dermed at sikre den fremtidige drift, og at man derfor ikke ønskede at vælge en af de yngre medarbejdere blandt køkkenpersonalet. Der var ikke lagt vægt på andre kriterier.

Arbejdsgiver gjorde senere under sagen for Ligebehandlingsnævnet gældende, at forbundets referat af samtalerne med markedschefen/partneren ikke loyalt gengav indholdet heraf.

Ligebehandlingsnævnet fandt dog ikke desto mindre, at markedschefen/partneren på vegne af arbejdsgiver i sine skriftlige kommentarer til forbundets referat havde accepteret gengivelsen af, at man ved udvælgelsen af den 62-årige ernæringsassistent "blandt andet så på den samlede medarbejderskares alder...". Dermed fandt Ligebehandlingsnævnet, at der var påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at virksomheden havde lagt vægt på hendes alder. Virksomheden havde herefter ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket. Den afskedigede ernæringsassistent blev tildelt en godtgørelse svarende til ca. 9 måneders løn. Hun havde omkring 7 års anciennitet i jobbet.

FA mener

Afgørelsen illustrerer, at det er i strid med forskelsbehandlingslovens regler at lægge vægt på alder i forbindelse med udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse - også selv om det lægges til grund, at den bagvedliggende årsag til en afskedigelse er reduktion af virksomhedens aktivitet og kundegrundlag. Dette altså også selv om det i den konkrete sag skete med henblik på at fremtidssikre driften.

Udgivet d. 29.3.2017